Arena Communications

Ett företag ställs inför olika situationer varje dag. För att kunna ta fram ett kostnadseffektivt åtgärdspaket som är bäst lämpat för en given situationen krävs en ordentlig analys. Analysen bestämmer åtgärdspaketet. Arena Communications har en gedigen kompetens inom ett brett område.

Att vara heltäckande inom kommunikationsområdet är en mer eller mindre omöjlig uppgift. Att anpassa projektgrupper för olika aktiviteter eller projekt är en effektiv metod för att kunna agera på ett kostnadseffektivt sätt. Arena Communications har ett väl utbyggt kontaktnät inom de flesta områden. Oavsett bransch måste en relation mellan leverantör och kund bygga på win-win-konceptet. Idag arbetar Arena Communications med kunder inom vitt skilda områden. Gemensamt för samtliga är att vi vinnlägger oss om långvariga relationer.

Planera

Ett företag eller en organisation måste ställa sig frågan om man vill agera eller reagera. En framgångsrik extern kommunikation grundläggs genom en god internkommunikation. Värt att tänka på är att de anställda är företagets ambassadörer. Bara genom god utbildning och support blir de goda ambassadörer. Alla arbetsplatser ser olika ut och har behov av olika typer av kanaler. Vill man agera för långsiktig vinnig ska man internt arbeta fram en kommunikationsplan. Denna plan bör detaljerat bl.a. beskriver hur och när företaget ska agera i olika frågor, vilka aktiviteter som planeras, när de ska genomföras, till vilka kostnader och till vilka målgrupper. Alla företag och alla organisationer är unika och har unika förutsättningar. Det interna arbetet är därför det primära. Man bör inte köpa sig en färdig lösning.

Styrning

Till ledning för anställda bör en informationspolicy arbetas fram. En policy kan vara ett kraftfullt verktyg om det används rätt. I annat fall fyller policyn ingen funktion. Policyn ska innehålla riktlinjer som alla inom företaget kan efterleva och också känna till.

Arena Communications
Stora Gränd 9
134 67 Ingarö

0733-742 942
siwertzon@gmail.com

Copyright © 2019 Arena Communications